ЗА НАС

HEALTH SAFETY COMPANY


е частна фирма, създадена през 2008г., в съответствие с изискванията на търговския закон.

Компанията работи в областта на услугите, свързани с оценяването на рисковете на работното място, създаването на безопасни условия на труд, превенцията на рисковите фактори, както и профилактиката и ранното диагностициране на социално значими и свързани с конкретните условия на труд заболявания.

ПРАВНА ОСНОВА:

ХЕЛТ СЕЙФТИ КЪМПАНИ ЕООД е вписано в Търговския Регистър с ЕИК 175339243, със седалище и адрес на управление: гр. София1113, кв. Изток, ул. „Асен Пейков” бл.36А,вх.Б, ап.5. идент. ном. по ДДС: BG 175339243.

ХЕЛТ СЕЙФТИ КЪМПАНИ ЕООД е регистрирало Служба по трудова медицина, в съответствие с изискванията на Наредба 3/25.01.2008г. на МЗ и МТСП /, вписана в регистъра на СТМ, съгласно чл. 25 Г, ал. 6 от ЗЗБУТ, с Удостоверение №445/04.03.2010г. на Министерство на здравеопазването.

СПЕЦИАЛИСТИ:

ХЕЛТ СЕЙФТИ КЪМПАНИ ЕООД разполага с висококвалифицирани специалисти (лекари, инженери, химици, психолози, ергономи и др. ) за извършване на пълния обем дейности, регламентирани в ЗЗБУТ, Наредба 3 /25.01.2008г, Наредба 2/24.03.2004г. на МЗ и МТСП и цялата подзаконова нормативна уредба свързана със здравословните условия на труд.

ОФИСИ

ХЕЛТ СЕЙФТИ КЪМПАНИ ЕООД изгражда филиали и обособени работни екипи на територията на страната. Към настоящия момент присъстваме в: Бургас, Варна, Хасково, Лом, Ботевград

ФИРМЕНА ПОЛИТИКА

Основана на непрекъснато подобряване на качеството на предлаганите услуги чрез повишаване квалификацията на персонала, коректност във взаимоотношенията, изгодно сътрудничество, срочно изпълнение на поетите задължения.

ДЕЙНОСТ НА КОМПАНИЯТА

СЛУЖБАТА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

 • Оценка на риска на работните места ;
 • Създаване и внедряване на методики за оценка на риска, съобразно конкретните условия на труд в отделните предприятия, адаптирани към спецификата на извършваните дейности ;
 • Консултации в областта на безопасността и здравето при работа и за конкретните условия на труд;
 • Обучения на персонала от висококвалифицирани лектори по въпросите на ЗБУТ, обучения на Комитетите и Групите по условия на труд, обучения по правилата за първа долекарска помощ;
 • Организиране и извършване на измервания на факторите на работната среда- микроклимат, осветеност, шум, прах и др.;
 • Определяне периодичността, организиране и извършване на профилактични медицински прегледи от висококвалифицирани лекари с клинични специалности и висока профпатологична подготовка. Профилактичните прегледи се извършват екипи на Медицински цeнтър „Health Level”
 • Анализиране на здравословното състояние на работещите, въз основа на анализа на заболеваемостта с временна неработоспособност и данните от задължителните профилактични медицински прегледи и във връзка с конкретните условия на труд;
 • Психо-физиологични изследвания за:

– оценка на умствената, емоционалната и социална компетентност на работещите;

– оценка на влиянието на психо-физиологичните фактори на работната среда и преодоляване на стреса при работа;

– конкретни мерки за преоляване на стреса при работа/тренинг –обучения/;

– психологически мониторинг по отношение на динамиката на протичане на психологическите процеси в колективите;

– индивидуални и групови психологични практики.

 • Създаване и съхраняване на досиета за здравното състояние на работещите, съгласно Наредба № 3 на МЗ и МТСП .
 • Заключения от СТМ за пригодността на работещите да изпълняват съответната длъжност
 • Разработване на физиологични режими на труд и почивка по Наредба 15 на МЗ и МТСП
 • Разработване на физиологични норми и правила заръчна работа с тежести по Наредба 16
 • Подпомагане на работодателите при разработването на правила, норми и инструкции в предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при работа и даване на съвети на работещите за правилното им прилагане;

КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ

 • КООРДИНИРА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ОБЩИТЕ ПРИНЦИПИ ЗА ПРЕВАНТИВНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ СЪГЛАСНО ЗЗБУТ ПРИ:

– Вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или последователно извършване на етапите и видовете СМР;

– Оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и видовете СМР;

– Aктуализира плана за безопасност и здраве информацията при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР;

– Oрганизира съвместната работа между строителите, в т.ч. подизпълнителите и включилите се впоследствие в работата строители, на една и съща строителна площадка;

– Oсигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести, като при необходимост включва в този процес и лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;

– Kоординира контрола по правилното извършване на СМР;

– Предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лицата, свързани с осъществяване на строителството