Координатор по БЗ

HEALTH SAFETY COMPANY


КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО, СЪОБРАЗНО НАРЕДБА №2/2004 ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ

Какво предлагаме?

КООРДИНАТОРЪТ ПО БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ при:

– Вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или последователно извършване на етапите и видовете СМР;
– Оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и видовете СМР;

– Актуализира плана за безопасност и здраве информацията при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР;
организира съвместната работа между строителите, в т.ч. подизпълнителите и включилите се впоследствие в работата строители, на една и съща строителна площадка;
– Осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести, като при необходимост включва в този процес и лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;
– Координира контрола по правилното извършване на СМР;
– Предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лицата, свързани с осъществяване на строителството

Как го постигаме?

– Перфектно познаване на нормативната база
– Индивидуален подход към инвеститора и работещите на обекта лица
– Цялостен поглед върху всеки конкретен обект
– Стриктно спазване на нормативните правила
– Висока взискателност към лицата работещи на строителната площадка
– Концентриране на усилията за безопасност във всеки етап на извършване на строително-монтажните работи
– Своевременна реакция, когато е необходимо вземането на отговорни технически решения при изпълнението на СМР

Какви са резултатите?

– Отлична дисциплина сред работещите при спазване на безопасността на труда
– Свеждане до минимум рисковете за лицата работещи на строителната площадка
– Безпроблемно преминаващи проверки от страна на контролните органи – Инспекция по труда
– Отлично подготвена документация
– Отсъствие на трудови злополуки на обектите