Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност

Анализът на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност е задължителна дейност за всеки проект по схемата за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.02 “Безопасен труд” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Натрупаният опит на нашите експерти при анализиране на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във фирми от различни браншове на родната икономика и перфектното познаване на нормативната база по ЗБУТ, ни дава възможност да изготвим качествен и пълен по обем Анализ на състоянието с конкретни реални и възможни мерки за подобрение на дейностите.

Проследяването на всички промени и изисквания в нормативната база по ЗБУТ, както и промените свързани  с изпълнение на дейностите по схема “Безопасен труд”, ще даде на клиентите ни възможност да получат качествен продукт,  който да бъде одобрен от Договарящия орган.

Изготвеният от HEALTH SAFETY COMPANY Анализ на състоянието на дадена фирма включва:

  1. Въведение – описание текущото състояние на предприятието и организацията на работния процес;
  2. Изложение и анализ – описание на силни и слаби страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес с приложена оценка на риска в предприятието;
  3. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност.
  4. Разработване на методи и средства (методология) за отчитане на дейността и повишаване ефективността на трудовата дейност на служителите (работещите) в предприятието;
  5. Изготвяне на заключение на базата на анализа на предприятието.

Изпратете запитване за да получите цена за услугата (строго индивидуална):

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Телефон за връзка

Вид дейност/производство

Вашата длъжност

Брой персонал

Брой работни площадки/адреси

Допълнителна информация (ако желаете)