Фирмена документация по ЗБУТ

*Когато времето ви притиска, нямате необходимите познания по нормативната уредба по ЗБУТ ние ще ви помогнемще разработим и подредим фирмената ви документация по безопасност и здраве при работа.

1. ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

1.1. Заповед за определяне на длъжностни лица в обектите и работните площадки на фирмата, на които се полага наемен труд, които да представляват работодателя пред контролните органи на инспекцията по труда (по чл. 403а КТ).

1.2. Писмена заповед на работодателя за определяне на лице за организиране и изпълнение на БЗР или длъжностна характеристика на експерт, здравословни и безопасни условия на работа, НКПД  2263 6005.

1.3. Споразумение по чл. 18 от ЗЗБУТ.

1.4. Заповед за определяне на лице, което да поддържа регистъра на трудовите злополуки.

1.5. Образец на дневник за регистриране на трудовите злополуки.

1.6. Образец на заповед за определяне на комисия за разследване на трудова злополука.

1.7. Образец на протокол за разследване на трудова злополука.

1.8. Съгласувателен протокол за определяне на лицата, които подлежат на задължителна застраховка „трудова злополука”.

1.9. Заповед за определяне на лицата, които подлежат на задължителна застраховка „трудова злополука”.

2. ИНСТРУКТАЖИ И ОБУЧЕНИЯ

2.1. Заповед за определяне на видовете инструктажи; лицата, които ще бъдат инструктирани; лицата, които ще провеждат инструктажа.

2.2. Заповед за определяне на видовете обучения; лицата, които ще бъдат обучавани; програмата на обучението; лицата, които ще провеждат обучението.

2.3. Заповед за определяне на работните места и работниците и служителите, на които ще се провежда обучение; учебната програма; продължителността на обучението; обучаващите лица.

2.4. Протокол от проведено обучение и изпит на работници и служители, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и техните съоръжения или са заети в дейности, създаващи опасност за здравето и живота на хора (образец).

2.5. Програма за начален инструктаж.

Програма за инструктаж на работното място.

2.6. Програма за ежедневен инструктаж.

Програма за периодичен инструктаж.

2.7. Програма за извънреден инструктаж при завръщане от майчинство.

2.8. Образец на правилно попълнена книга за начален инструктаж.

2.9. Образец на правилно попълнена служебна бележка за начален инструктаж.

2.10. Образец на правилно документиране на периодичен инструктаж.

2.11. Образец на правилно документиране на инструктаж на работното място.

3. УЧРЕДЯВАНЕ И ДЕЙНОСТ НА КОМИТЕТ/ГРУПА ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД

3.1.Заповед за определяне на представител/и на Работодателя.

3.2. Заповед за свикване на общо събрание.

3.3. Протокол от общо събрание за избор на представител/и на работещите.

3.4. Протокол от учредително заседание на КУТ/ГУТ и изготвен план за работа.

3.5. Правилник за работа на КУТ.

3.6. Заповед за определяне на представителите, които ще бъдат обучавани, периода и начина за провеждане на обучението.

3.7. Програма за първоначално обучение на КУТ/ГУТ.

3.8. Програма за ежегодно обучение на КУТ/ГУТ.

3.9. Четири примерни протокола от заседание на КУТ/ГУТ (минималния брой заседания за една година, съгласно ЗЗБУТ)

4. ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

4.1.                                Списък на работните места и видовете работа, за които на работещите се осигуряват лпс.

4.2.                               Инструкция за използването, поддръжката и съхранението на личните предпазни средства.

5. РАБОТНО ОБОРУДВАНЕ

5.1. Заповед за определяне на периодичност на измерванията на електрооборудването (импеданс Zs на контура “фаза – защитен проводник”).

5.2. Заповед за определяне на периодичността и начина на поддръжка на осветителните уредби.

5.3. Правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (съгл. чл. 277 КТ).

5.4. Инструкции за безопасна работа с използваното оборудване (подлежи на отделно договаряне).

5.5. Заповед за определяне на лице, което да следи за изправността на ръчните електрически инструменти.

5.6. Образец на дневник за проверки на ръчните електрически инструменти и преносими лампи и трансформатори.

5.7. Образец на протокол за извършен ремонт и проверка на работно оборудване.

Заповед за определяне на оправомощените за управление на кари лица.

* Документацията се изготвя съобразно дейностите и използваното оборудване на фирмата.

Изпратете запитване за да получите цена за услугата (строго индивидуална):

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Телефон за връзка

Вид дейност/производство

Вашата длъжност

Брой персонал

Брой работни площадки/адреси

Допълнителна информация (ако желаете)