УСЛУГИ

В този раздел представяме основния обем дейности, които Службата по трудова медицина и Координатора по БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ при HEALTH SAFETY COMPANY извършват за своите клиенти.

Ние смятаме, че успешната реализация на комплексната система при обслужване (консултиране) на всяка фирма носи отлични резултати само при тясното сътрудничество между екипите на двете страни.

При изготвянето на нашите разработките се използват задължително БДС и постиженията на най-добрия ни опит в тази област.

СТМ при HEALTH SAFETY COMPANY разполага с екип от специалисти по информатика с необходимата офис техника и програмно осигуряване, което е гаранция за качествена и своевременна обработка на необходимата медицинска информация.

Компанията ни има разработена и внедрена “ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА КАЧЕСТВОТО”.

Надяваме се да се доверите на нашия опит и квалификация, коректност и прецизност за съвместна работа по изпълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба №2/2004 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, с което заедно да запазим здравето и безопасността на работниците и служителите Ви и да повишим просперитета на Вашата фирма.