Одит по ЗБУТ

Какво е одита по ЗБУТ?

“Съответствие с нормативните изисквания по здравословни и безопасни условия на труд”

 • При желание да знаете и да сте сигурни съответства ли на нормативните изисквания документацията по здравословни и безопасни условия на труд и на какво ниво е организацията по ЗБУТ в предприятието/учреждението;
 • Има ли и къде са слабите места в организацията на дейностите по ЗБУТ;
 • Наложителни за предприемане  мерки за актуализиране и допълване на документацията и организация на дейностите по ЗБУТ

Обхват на одита по ЗБУТ

Одита по ЗБУТ включва:

 • пълен преглед и анализ на наличната документация по организация и изпълнение на дейностите по здравословни и безопасни условия на труд;
 • оглед на съществуващите работни места и анализ на съответствието с нормативни изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.
 • систематизиране на получената при одита информация в доклад

Доклад от одита по ЗБУТ

Доклада относно съществуващото положение и необходимите мерки по приоритети със следната структура:

 • Управление на здраве и безопасност при работа – организация на дейностите, документиране, обучение, медицинско наблюдение.
 • Фактори на работната среда.
 • Използване на работно оборудване.
 • Общи изисквания по електробезопасност.
 • Транспортни средства.

Докладът се изготвя в срок от 10 работни  дни от приключване на работата на терен.  Продължителността на одита по ЗБУТ зависи от конкретните изисквания на Възложителя и от фактическото разположение на предприятието / учреждението – брой работни площадки (наличие на производствени и/или складови бази и др.), брой работещи.

Цената за одит се формира за всеки конкретен клиент. Попитайте!

Изпратете запитване за да получите цена за услугата (строго индивидуална):

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Телефон за връзка

Вид дейност/производство

Вашата длъжност

Брой персонал

Брой работни площадки/адреси

Допълнителна информация (ако желаете)