За нас

Компанията работи в областта на услугите, свързани с оценяването на рисковете на работното място, създаването на безопасни условия на труд, превенцията на рисковите фактори, както и профилактиката и ранното диагностициране на социално значими и свързани с конкретните условия на труд заболявания.

ХЕЛТ СЕЙФТИ КЪМПАНИ ЕООД разполага с висококвалифицирани специалисти (лекари, инженери, химици, психолози, ергономи и др. ) за извършване на пълния обем дейности, регламентирани в ЗЗБУТ, Наредба 3 /25.01.2008г, Наредба 2/24.03.2004г. на МЗ и МТСП и цялата подзаконова нормативна уредба свързана със здравословните условия на труд.

ХЕЛТ СЕЙФТИ КЪМПАНИ ЕООД изгражда филиали и обособени работни екипи на територията на страната. Към настоящия момент присъстваме в: Бургас, Варна, Хасково, Лом, Ботевград

качеството | коректност | развитие