Трудова медицина

HEALTH SAFETY COMPANY


Службата ни по трудова медицина №445/04.03.2010 извършва следните услуги:

I. РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА

ІI.СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗМЕРВАНИЯ И КОНТРОЛ НА ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА И ЕЛЕКТРОИЗМЕРВАНИЯ ОТ АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ , ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД „С” НА МЗ И МТСП

ІIІ. ОБУЧЕНИЕ, ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРАВИЛАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА

ІV. НАБЛЮДЕНИЕ НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА РАБОТЕЩИТЕ И АНАЛИЗИРАНЕТО МУ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛОВИЯТА НА ТРУД

V.ОРГАНИЗИРАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТЕЩИТЕ ПО НАРЕДБА №3/1987Г. НА МЗ И НАРЕДБА № 7 ОТ 15.08.2005 Г.