Специализирани измервания и контрол на фактори на работната среда и електроизмервания

Организираме специализирани измервания и контрол на фактори на работната среда и електроизмервания от акредетирана лаборатория, орган за контрол от вид „С” на МЗ и МТСП.

І.Контрол на физични фактори на работната среда

І.1.Контрол на шум

І.2.Контрол на дневно ниво на експозиция на шум

І.3.Контрол на микроклимат:

◊температура     ◊влажност     ◊скорост на движение на въздуха  

І.4.Контрол на осветеност

ІІ.Контрол на електрически уредби и съоражения

ІІ.1.Контрол на импенданса на контура “фаза-защитен проводник”

ІІ.2.Контрол на съпротивление на изолация

ІІ.3. контрол на прекъсвачи за защитно изключване(FI-прекъсвачи)

ІІ.3.Контрол на съпротивление на защитни заземителни инсталации

ІІ.4.Контрол на съпротивление на мълниезащитни заземителни инсталации       

ІІІ.Контрол на вентилационни инсталации

ІV.Контрол на климатични инсталации