Разработване на мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността

  • Оценка на риска за здравето и безопасността на работещите:

–       Оценка на работните процеси, оборудването, работните места, организацията на труда,  факторите на работната среда.

–       организиране на специализирани измервания и оценки на работната среда: микроклимат, изкуствено осветление и др. при необходимост /изтекъл срок на валидност, нови работни места и др./

  • Съдействие в разработване на програма за намаляване и ограничаване на установените професионални рискове
  • Разработване на препоръки за работодателя относно преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, нуждаещи се от специална закрила.
  • Оценка на риска на нови работни места, или преразглеждане на оценката на риска за работни места, свързани с въвеждане на нови производствени процеси  и оборудване, промяна в организацията на труда, премествания в нови сгради и помещения, реконструкция на съществуващи и др.