Обучения, информация и консултации по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа

  • Първоначално и/или ежегодно обучение на представителите на Комитета по условия на труд и ръководния  персонал по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа, съгласно Наредба 4/98г.
  • Участие на специалисти от СТМ в работата на Комитета по условия на труд/ (КУТ).
  • Обучение на работещите по правилата за оказване на долекарска помощ
  • Препоръки за осигуряване и провеждане на контрол по спазване на правилата, нормите и инструкциите по безопасност и здраве при работа /БЗР/.
  • Съдействие и участие в изготвяне на цялостната документация по здравословни и безопасни условия на труд съгласно Наредба № РД -07-2/96г./16.12.2009г.. за провеждане инструктаж на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, и привеждането и съгласно изискванията на европейското законодателство.