Наблюдение на здравословното състояние на работещите и анализирането му във връзка с условията на труд

  • Обобщен анализ на здравното състояние на работещите при предоставяне на данни от страна на работодателя за :

–       показателите за временна и трайна неработоспособност и връзката им с условията на труд

–     анните за трудовия травматизъм,

–     резултати от профилактични медицински прегледи

  • Създаване,  поддържане и съхраняване на индивидуални здравни  досиета на работещите, по образец –приложение на  Наредба № 3/2008 на МЗ и МТСП.
  • Изготвяне на  заключения за пригодността на работещите да изпълняват даден вид работа въз основа на предварителен медицински преглед и условията на труд, съгласно Прил. 4 към чл.11, ал. 5 на  Нар. 3/2008, Част А.