Координатор и Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството са различни термини

Често се сблъсквам с неразбиране на термините координатор по безопасност и здраве в строителството и длъжностно лице по ЗБУТ и приемането им като едно и също нещо. Тези, които подават заявления за Камара на строителите в България знаят, че има изискване във фирмата да е определено длъжностно лице по ЗБУТ, преминало съответния курс. Работодателите приемат, че преминаването на курс за координатор по безопасност и здраве при работа е равносилно на изпълнение на изискванията относно квалификация на длъжностното лице по ЗБУТ, но за съжаление това са две различни квалификации.

Координатор и длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

Във форума на Камара на строителите бе поставен въпроса и съотвено направено разяснение относно термините координатор по безопасност и здраве и длъжностно лице по ЗБУТ. В него се казва следното:

„Лицето, което следва да има на трудов договор всеки един строител съгласно чл. 15, ал.1, т. 4, б. „в“, е длъжностно лице по безопасност и здраве при работа. Това лице следва да е преминало ежегодно обучение съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. В прецизираните критерии на Комисията също е записано: „Наличие на поне едно лице по трудово правоотношение за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд с техническо или друго подходящо образование.“

Координаторът е друго длъжностно лице – представител на възложителя, с други функции и те са регламентирани в Наредба № 2 от 22.03.2004 г.
Ето от мен и още малко разяснения по двата термина.

Когато говорим за „длъжностно лице по ЗБУТ“, често наричано и „орган по БЗР“,

се има предвид длъжностното лице по чл. 24 от Закона за здравословни ибезопасни условия на труд, в който се казва, че „За организиране на изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове, работодателят в зависимост от обема на дейността, естеството на работата и характера на професионалния риск назначава или определя едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация или създава специализирана служба.“ (Прочетете повече за това как се определя длъжностното лице по ЗБУТ)

Функциите и задачите на това лице или лица са определени в Наредба № 3 от 27 юли 1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите със защита от професионалните рискове и превенция на тези рискове.

Координаторът по безопасност и здраве се определя от Възложителят или упълномощеното от него лице:

1. за етапа на инвестиционното проектиране – когато възлага проектирането на повече от един проектант;

2. за етапа на изпълнението на строежа – когато възлага изпълнението на строежа на повече от един строител или на строител, който наема подизпълнител/и.

Функциите на координатора по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране са изброени в член 7 на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, а функциите на координатора по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа са описани в член 11 от същата Наредба.

Напомням още, че функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнението на строежа могат да се изпълняват от техническия ръководител само при строежи от пета категория, а от първа до четвърта само от консултант.

Автор на статията:

Деяна ИлиеваСъздател на Otgovori.Info и автор на над 500 статии в него. Извършва обучения и консултации в областта на здравословни и безопасни условия на труд.