HEALTH SAFETY COMPANY


Фирмата е създадена да реализира добри практики в сферата на здравословните и безопасни условия на труд в Република България. Развиваме дейност в две основни направления:

  • Служба по трудова медицина /СТМ/
  • Координатор по безопасност и здраве в строителството на етап изпълнение на строеж

Нашите специалисти са с дългогодишен опит в сферата на безопасността и хигиената на труда. Работата в различни сфери на българската икономика, в това число: строителството, леката промишленост, металургията, телекомуникациите, енергетиката и др.  ни дават възможност да консултираме (обслужваме) работодателите по ЗЗБУТ на най-високо ниво при спазване на принципите за професионализъм, конфеденциалност и високо качество на предоставяните услуги.

Службата по трудова медицина/СТМ/ е регистрирана в съответствие с изискванията на ЗЗБУТ и Наредба №3/25.01.08г за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, под №445/04.03.2010г. СТМ покрива целия спектър дейности по Наредбата.

Звеното „Координатор по безопасност и здраве в строителството”, е структурирано съобразно наредба №2/2004 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и се състои от строителни инженери, предимно по специалност „Промишлено и гражданско строителство” с опит в здравословните и безопасни условия на труд, преминали курс и с валидни Сертификати за Координатори по БЗ.

Share